Οι φορείς

Υπουργεία

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (http://www.minenv.gr)

Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
Διευθυντής: Βουρνάς Ιωάννης
Αμαλιάδας 15
11523 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 6457990 Φαξ: 8647420

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Διευθύντρια: –
Πατησίων 147
11251 Αθήνα
Τηλ.: 8620557 Φαξ: 8662968

Τμήμα Νερών
Υπεύθυνος: Α. Λαζάρου
Πατησίων 147
11251 Αθήνα
Τηλ-Fax: 8650106

Αντικείμενο -Αρμοδιότητες

Η μελέτη και ο καθορισμός χαρακτηριστικών ποιότητας νερών, ανάλογα με την προβλεπόμενη ή προτεινόμενη χρήση.
Ο καθορισμός ορίων της ποιότητας των νερών στους επιφανειακούς και υπόγειους αποδέκτες καθώς και ορίων εκπομπής στα υγρά απόβλητα, όπως και περιβαλλοντικών κριτηρίων για την χωροθέτηση συναφών εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης.
Ο σχεδιασμός, η επίβλεψη και ο συντονισμός του Εθνικού Δικτύου μέτρησης ποιότητας νερών.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Εθνικού Δικτύου μέτρησης ποιότητας των νερών της χώρας και εισήγηση λήψης μέτρων.
Η μελέτη και εισήγηση μέτρων περιορισμού της ρύπανσης των νερών και προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος.
Η συγκριτική αξιολόγηση προβλημάτων που δημιουργούνται στα νερά από έργα και δραστηριότητες.
Η χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του υδατικού περιβάλλοντος.
Η εξασφάλιση μέσων για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στον τομέα των νερών και ο συντονισμός των δράσεων για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος.
Η εισήγηση και επίβλεψη μελετών που έχουν σχέση με τη ρύπανση των νερών και την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος.
Η έκδοση εκθέσεων για την ποιότητα του υδατικού περιβάλλοντος της χώρας (επιφανειακά νερά, υπόγεια νερά ,θαλάσσιο περιβάλλον, νερών κολύμβησης ).
Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων καταγραφής και αξιολόγησης των επιπέδων της ρύπανσης των νερών.
Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης ρυπαντικών ουσιών και τοξικών ουσιών στα νερά και γενικότερα προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας των νερών.
Η έκδοση εκθέσεων για την εξέλιξη της ρύπανσης στο υδατικό περιβάλλον της χώρας, σε σχέση και με τα μέτρα προστασίας που εφαρμόστηκαν.
Η ενημέρωση του πολίτη σε θέματα επιπέδων ρύπανσης των νερών.
Η παροχή στοιχείων ρύπανσης των νερών.
Η στατιστική ανάλυση στοιχείων, η μέριμνα για τη λειτουργία και την υποστήριξη των εφαρμογών, η ενημέρωση και διαχείριση των αρχείων των βάσεων δεδομένων των συστημάτων πληροφορικής και η συμμετοχή στη σύνταξη των Προδιαγραφών για το είδος τη μορφή και τη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά στα νερά.
Η εφαρμογή της Νομοθεσίας της Ε.Ε. που αφορά στην ποιότητα των νερών, στον περιορισμό των εκπομπών στα νερά και στη διαχείριση, με στόχο την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων σε επίπεδο χώρας για την εφαρμογή της Νομοθεσίας.
Η συνεργασία με Υπηρεσίες της Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νερών ( EUROWATERNET ) για την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών.
Η εξυπηρέτηση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης ποιότητας νερών και η παρακολούθηση εκπομπών στα νερά, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Διεθνής συνεργασία για τη βιώσιμη διαχείριση του Υδατικού Περιβάλλοντος.

Τμήμα Εργαστηρίων
Υπεύθυνος: Κ. Χατζηχρηστίδη
Πατησίων 147
11251 Αθήνα
Τηλ. 8629944 – Fax 8662968

Αντικείμενο- Αρμοδιότητες

Η σύνταξη προδιαγραφών και παροχή τεχνικών οδηγιών για τη διενέργεια μετρήσεων.
Η εργαστηριακή παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της χώρας και οι αναλύσεις εδάφους, νερών αποβλήτων και άλλων ουσιών.
Η μέριμνα προώθησης προδιαγραφών για τον εξοπλισμό των συστημάτων μέτρησης της ρύπανσης στον τομέα νερών, εδάφους τοξικών κ.λ.π.
Η εξασφάλιση μέσων για την στήριξη υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η συνεργασία με Υπηρεσίες της Ε.Ε και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
Η λειτουργία εργαστηρίου διαβαθμονόμησης και η εξασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων.
Ο έλεγχος αξιοπιστίας των εργαστηριακών αναλύσεων συνεργαζομένων, με το Υπουργείο, Φορέων.

Υπουργείο Ανάπτυξης (http://www.ypan.gr)

Δ/νση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων
Τηλ. Κέντρο: 7482770
Διευθύντρια: Μανιάτη-Σιάτου Χρυσάνθη

Τμήμα Εδαφικών και Θαλάσσιων Πόρων
Υπεύθυνη:α
10192 Αθήνα
Μιχαλακοπούλου 80
Τηλ.: 7708410 Φαξ: 7771589

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες
Το Τμήμα Εδαφικών και Θαλασσίων Πόρων:

Επισημαίνει, καταγράφει και εκτιμά τους θαλάσσιους πόρους
Καταγράφει και αξιολογεί τα χερσαία και θαλάσσια φυσικά οικοσυστήματα
Εκτιμά, αξιολογεί και καθορίζει τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων, καθώς και των φυσικών οικοσυστημάτων
Καθορίζει τις περιοχές βιογενετικών αποθεμάτων και τους όρους διαχείρισης αυτών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
Καταρτίζει ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης συσχετίζοντας τους διαθέσιμους πόρους με τις συνολικές ανάγκες κατά τομέα διαχρονικά, καθώς και με τα προγράμματα ανάπτυξης
Μελετά την κανονική ανανέωση των δυνάμενων να ανανεωθούν πόρων και τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσής τους
Συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων φορέων σε θέματα προγραμματισμού, χρήσης και έρευνας εδαφικών και θαλάσσιων πόρων και φυσικών οικοσυστημάτων
Χαράζει την πολιτική διαχείρισης και πολιτική αποθεμάτων στα πλαίσια της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καταρτίζει σχετικά προγράμματα
Προωθεί τη διεθνή συνεργασία με θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης των εδαφικών και θαλάσσιων πόρων και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αποφάσεις
Μεριμνά για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την εξασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των εδαφικών και θαλασσίων πόρων.

Τμήμα Κανονισμών και Τεκμηρίωσης
Υπεύθυνος: Χριστόπουλος Θεώδορος
Αθήνα 10192
Μιχαλακοπούλου 80
Τηλ.: 7708410 Φαξ: 7771589

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες
Το Τμήμα Κανονισμών και Τεκμηρίωσης:

Μεριμνά για την αναγνώριση, απογραφή και χαρτογράφηση των υδατικών πόρων της χώρας
Μεριμνά δια τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση στοιχείων σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας, οργανώνει και επιμελείται τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πληροφοριών Υδρολογικού Ενδιαφέροντος
Προσδιορίζει κατά χρήση, τα ανώτατα και κατώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων και της κατάλληλης ποιότητας για ορθολογική χρήση νερού
Παρακολουθεί νομικά θέματα σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και επεξεργάζεται σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων των υδατικών σχέσεων
Συντάσσει και τυποποιεί προδιαγραφές μελετών, ερευνητικών εργασιών, οργάνων και μεθόδων παρατήρησης που έχουν σχέση με τους υδατικούς πόρους
Εκδίδει άδειες πολλαπλής χρήσης νερού, εξετάζει καταγγελίες παραβάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων
Αναθέτει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης
Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων, μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης
Μεριμνά για τη σταδιακή σύσταση και οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Τμήμα Μελετών
Υπεύθυνος: Σιάτος Γεώργιος
10192 Αθήνα
Μιχαλακοπούλου 80
Τηλ.: 7704948 Φαξ: 7771589

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες
Το τμήμα Μελετών:

Μεριμνά για την εκτίμηση και αξιολόγηση των υδατικών πόρων της χώρας, με βάση τα επεξεργασμένα στοιχεία του τμήματος Κανονισμών και Τεκμηρίωσης
Οργανώνει εθνικά δίκτυα σταθμών παρακολούθησης παραμέτρων νερού
Καταρτίζει υδατικά ισοζύγια κατά υδατικό διαμέρισμα και στο σύνολο της χώρας
Καταρτίζει διαχρονικά ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης, συσχετίζοντας τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους με τις κατά τόπους ανάγκες ύδρευσης, γεωργίας, βιομηχανίας, ενέργειας και διατήρησης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας.
Επεξεργάζεται προγράμματα για την εξασφάλιση της κανονικής ανανέωσης, της προστασίας των αποθεμάτων και την μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης των υδροφορέων
Επεξεργάζεται και εισηγείται στους αρμόδιους φορείς περιορισμούς ή άλλα μέτρα στη χρήση των υδατικών πόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Κοστολογεί ορθολογικά το νερό κατά χρήση και επεξεργάζεται προτάσεις για τιμολόγηση και ανακατανομή των οικονομικών βαρών
Καθορίζει, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, την ελάχιστη διατηρητέα παροχή σε ποταμούς και το ελάχιστο ύψος στάθμης σε λίμνες και μεριμνά για την προστασία της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων σε σχέση με το περιβάλλον γενικότερα
Αξιολογεί τα θερμομεταλλικά και ιαματικά νερά και προγραμματίζει την αξιοποίησή τους
Εκπονεί σχετικές με τη διαχείριση των υδατικών πόρων μελέτες μεταξύ των οποίων και μελέτες για την διευθέτηση της φυσικής προσφοράς του νερού σε σχέση με τη ζήτηση σε ελλειμματικές περιοχές ή για την αντιμετώπιση πλεονάσματος νερού που μπορεί να προκαλέσει ζημιές
Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων, μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης
Διαχειρίζεται τα Προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τμήμα Προγραμματισμού
Υπεύθυνος: Γκίνη Μαρία
10192 Αθήνα
Μιχαλακοπούλου 80
Τηλ.: 7776282 Φαξ: 7771589

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες
Το Τμήμα Προγραμματισμού:

Επεξεργάζεται και εισηγείται την υδατική πολιτική της χώρας
Συντονίζει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο
Ελέγχει την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υδατικές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο
Καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
Εξειδικεύει τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων και κατανέμει τους υδατικούς πόρους κατά χρήση σε κάθε υδατικό διαμέρισμα, με βάση τα αντίστοιχα υδατικά ισοζύγια
Ασχολείται με υδατικά θέματα εθνικής κλίμακας
Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τους διακρατικούς υδατικούς πόρους, καθώς και για τις διεθνείς σχέσεις σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων
Εισηγείται την κατά χρήση κατανομή του νερού σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών χρήσεων
Παρακολουθεί τις περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης και συντονίζει τις διαπεριφερειακές σχέσεις
Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων μέχρι την ίδρυσή τους και εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων
Παρέχει γραμματειακή εξυπηρέτηση στη Διϋπουργική Επιτροπή Υδάτων
Διαχειρίζεται τα προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ)

Υπουργείο Γεωργίας (http://www.minagr.gr)

Γενική Δ/νση Αλιείας – Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων
Διευθυντής: Γκρίμπας Μιχάλης

Τμήμα Προστασίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Υπεύθυνος: Κεσσόπουλος Βύρων
11143 Αθήνα
Αχαρνών 381
Τηλ.: 2028415 Φαξ: 2028528

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Η εισήγηση μέτρων για την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των αποθεμάτων των υδρόβιων αμφίβιων οργανισμών από την αλιευτική δραστηριότητα στα εσωτερικά ύδατα
Η εισήγηση λήψης μέτρων προστασίας του υδάτινου βιολογικού πλούτου από τη ρύπανση και μόλυνση σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες
Η εισήγηση για την κήρυξη υδροβιοτόπων ως προστατευόμενων περιοχών και η κατάρτιση μελετών διαχείρισης και λειτουργίας τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες
Η συλλογή στοιχείων για την επισήμανση και διατήρηση των ιδιαίτερης σημασίας ειδών άγριας υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας
Η συλλογή στοιχείων για την επισήμανση των υδροβιοτόπων ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση των ειδών άγριας υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας

Γενική Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων – Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων
Διευθυντής: Δράκος Βασίλειος

Τμήμα Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων
Υπεύθυνος: Φατούρος Γεώργιος
10432 Αθήνα
Χαλκοκονδύλη 46
Τηλ.: 5230071 Φαξ: 5231096

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των νερών και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για τη ρύπανση και εξάντληση των υδατικών πόρων που προορίζονται για τη γεωργία
Η διασφάλιση της καταλληλότητας των νερών για γεωργικές χρήσεις και προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων
Συμμετοχή στην οριοθέτηση βιοτόπων και στην εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας με την εκτέλεση και ανάθεση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (http://www.ypyp.gr)

Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος
Τηλ. Κέντρο: 5236046 – 5236048
Διευθυντής: Σαμπατακάκης Μιχάλης

Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Υδάτων και Αποβλήτων
Υπεύθυνος: Σωτηράκος Σταύρος
Αριστοτέλους 17
10187 Αθήνα
Τηλ.: 5228262 Φαξ: 5236046

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων που αφορούν:
α) Στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών από τη ρύπανση που οφείλεται σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες.
β) Στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων και αποχετεύσεων, στον έλεγχο και παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, εμφιαλωμένων και μεταλλικών νερών ως και των νερών των ακτών κολύμβησης, υγειονομική προστασία, απολύμανση, φθορίωση, ρύπανση ή μόλυνση φυσικών ή τεχνητών πηγών από διάθεση επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων αποβλήτων, πλην στερεών και τοξικών (δειγματοληψίες και δευτεροβάθμιος έλεγχος, εναρμόνιση σχετικών οδηγιών κοινοτικού δικαίου και ανταλλαγή πληροφοριών ή οδηγιών με διεθνείς οργανισμούς).
Η παροχή τεχνικών οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών και ελέγχου (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, πλην των στερεών και τοξικών.
Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής Υγειονομικών διατάξεων και προγραμμάτων που αφορούν στις κολυμβητικές δεξαμενές και σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές καταστροφές και υπόδειξη λήψης μέτρων για προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: