Το ΥΠΕΧΩΔΕ μας δουλεύει

Στις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων της εταιρίας (ΤΕRRA) βασίζονται οι… καθησυχαστικές δηλώσεις του γενικού γραμματέα του υπ. ΠΕΧΩΔΕ, κ. Ευάγγ. Μπαλτά, για την καύση πετ-κοκ από την κεραμοποιία «TERRA». Αυτό δηλώνει ο χημικός κ. Ζήσης Αργυρόπουλος και παραθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία απέστειλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και από τα οποία προκύπτουν ότι:

 

Ακόμη:

 

 • Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις αιθάλης.
 • Δεν διερευνήθηκαν συνθήκες καύσης και τα ενεργειακά ισοζύγια της εταιρίας.
 • Απουσιάζει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας καύσης και των εκπομπών, ώστε να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα

Ο κ. Αργυρόπουλος καταλήγει στο έγγραφό του με τη διαπίστωση ότι το πιλοτικό πρόγραμμα καύσης πετ-κοκ «είχε δομηθεί στα μέτρα των συμφερόντων της εταιρίας και όχι με βάση την ποιότητα του περιβάλλοντος και την υγεία των εργαζομένων. Το έγγραφο – υπόμνημα αναφέρει τα εξής:«Σχετικά με την τεχνική έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) σε ό,τι αφορά στην τήρηση περιβαλλοντικών όρων εκ μέρους της εταιρίας «ΒΙΟΚΕΡΑΛ», έχω να παρατηρήσω τα εξής:
α) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
1. Κατά την αυτοψία του κλιμακίου, στις 8/2/2005, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις COκαι SO2. Οι μετρήσεις αυτές αντιπαρατίθενται στις μετρήσεις του προσωπικού της εταιρίας, όπου φαίνεται να συμφωνούν κατά προσέγγιση. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα των μετρήσεων που πραγματοποίησε η ίδια η εταιρία, είναι ίδια μ’ αυτά που αναφέρονται σε προηγούμενο υπόμνημά μου, δηλαδή:

 

 • Χαμηλές συγκεντρώσεις ΝΟΧ, που απέχουν αρκετά από τις αναμενόμενες σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.
 • Υψηλές συγκεντρώσεις CO, που δεν έχουν καμία σχέση επίσης με τις συνθήκες καύσης (υψηλή θερμοκρασία, περίσσεια Ο2), δηλαδή τιμές που θέτουν εν αμφιβόλω τις συνθήκες πραγματοποίησης της καύσης και των μετρήσεων.

2. Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις αιθάλης, όπως ορίζει η παρ. 9.6 της 133375/21-9-04 (τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).
3. Δεν διερευνήθηκαν, ταυτόχρονα με τη μέτρηση των δύο ρύπων (CO, SO2):

 

 • Οι συνθήκες καύσης.
 • Τα ενεργειακά ισοζύγια. Δεν έγινε έλεγχος του τι καιγόταν τη στιγμή των μετρήσεων, αλλά, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π., το κλιμάκιο αρκέστηκε στη διαβεβαίωση της εταιρίας.

Θεωρώ αδιανόητο, έξι μήνες μετά την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος, να μην έχουν ελεγχθεί ούτε μία φορά ενεργειακά ισοζύγια από υπεύθυνο φορέα και να επαφίεται το ΥΠΕΧΩΔΕ στις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων της εταιρίας. Είναι αδιανόητο το υπουργείο Περιβάλλοντος να δέχεται τις μετρήσεις της εταιρίας, χωρίς τη δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου. Σε παλαιότερο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (95164/11-11-02) προς την εταιρία, επί αιτήματός της για καύση πετ-κοκ, είχε τονιστεί κάτι που έχει άμεση σχέση μ’ αυτό που εννοούμε ως πλήρη έλεγχο:

 

«… Δεν διευκρινίζεται η κατανάλωση καυσίμων, αναλυτικά σε κάθε εστία καύσης, ώστε να εκτιμηθούν οι αντίστοιχες παροχές των καυσαερίων. Η παροχή των καυσαερίων θα πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε εστία καύσης, προκειμένου αυτή να ληφθεί υπόψη στην επιλογή του προτεινόμενου συστήματος αντιρρύπανσης…».

Στο ίδιο πνεύμα η έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π.αναφέρει:

 

«… Σημειώνεται ότι ελλείψει συστήματος συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας καύσης και των εκπομπών που προέρχονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης, οι μετρήσεις δεν μπορούν ν’ αποτελούν βάση για εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων. Οι μετρήσεις οι οποίες παρατίθενται αποτελούν στιγμιαίες τιμές (spotmeasurements), οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ως αντιπροσωπευτικές της συγκεκριμένης στιγμής, όσον αφορά στις αέριες εκπομπές…»

.Στην παραπάνω παράγραφο αμφισβητείται εμπράκτως από την έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π. η πιστότητα και αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων, άρα και η ορθή λειτουργία του όλου πιλοτικού προγράμματος. Όπως διαφαίνεται, κατά την Υπηρεσία, οι μετρήσεις θα ήταν αξιόπιστες αν:

 

 • Ήταν συνεχείς.
 • Συνοδεύονταν από ταυτόχρονο έλεγχο της ποιότητας καύσης, δηλαδή τι καίγεται και πώς εκείνη τη στιγμή και όχι τυπικά από μια ποιοτική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα καύσιμα κατά την έναρξη του προγράμματος.

4. Οι μετρήσεις γίνονται στην καμινάδα, όταν είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των καυσαερίων διοχετεύεται στα ξηραντήρια και κατά συνέπεια υπάρχουν ρύποι που επιβαρύνουν τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου, όπου δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις, κι εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα, ηθικό αυτή τη φορά, που αφορά στην υγεία των ίδιων των εργαζομένων, για το οποίο το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν κάνει καμία πρόβλεψη.Είναι προφανές ότι σ’ ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τη χρήση ή μη ενός υλικού ως καυσίμου, όλα τα παραπάνω πρέπει να τυγχάνουν σχολαστικής αντιμετώπισης και όχι να επαφίενται στις προθέσεις της εταιρίας. Ιδίως δε, όταν το πιλοτικό πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται από επιστημονικό φορέα, ως θα έπρεπε, αλλά από την ίδια την ενδιαφερόμενη εταιρία.
β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ SO2
Όπως σημειώνεται (σελ. 7 έκθεσης Ε.Υ.Ε.Π.), η οριακή τιμή εκπομπής 1.700 mg/Nm3 σε Ο2 αναφοράς 3% ορίζεται για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (ισχύς μεγαλύτερη από 50 MW), ενώ η εν λόγω εταιρία έχει εν λειτουργία ισχύ περίπου 3.390 KW, δηλαδή περίπου 3,4 MW και μόνο για υγρά καύσιμα (ΚΥΑ 340/2000). Εξυπακούεται, όμως, ότι μια μεγάλη μονάδα καύσης (τσιμεντοβιομηχανία, διυλιστήριο κ.τ.λ.) βρίσκεται σε αμιγώς βιομηχανικό τοπίο και δεν περιλαμβάνει στη ζώνη επιρροής της ούτε οικισμούς (Ομορφοχώρι, περίπου 1 Km) ούτε καλλιέργειες.
γ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π.:

 

1. Από σαράντα τεθέντες περιβαλλοντικούς όρους

 

 • – Δεν τηρούνται οι δεκαπέντε.
 • – Οκτώ τηρούνται σύμφωνα με τη δήλωση των υπευθύνων της εταιρίας.

2. Στη 133375/21-9-04 / ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΑΡ.Θ αναφέρεται (19.2, 19.3):«… Τα μη επικίνδυνα κρεατάλευρα να μεταφέρονται συσκευασμένα και να αποθηκεύονται σε ειδικό προς τούτο διαμορφωμένο χώρο (στεγασμένο, προστατευμένο από ανέμους και όμβρια ύδατα). Σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π., ποσότητα 23,7 τόνων κρεαταλεύρων που παρελήφθησαν χωρίς πιστοποιητικό της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας (όρος 19.2), βρίσκεται αποθηκευμένη υπαίθρια στο χώρο της εγκατάστασης!

 

3. Σημειώνω ακόμη ότι (σύμφωνα πάντα με την έκθεση):

 

 • Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη μετρήσεις φθορίου και φθοριούχων ενώσεων στα καυσαέρια των κλιβάνων όπτησης.
 • Δεν υπάρχει επαρκές σύστημα αποκονίωσης των εγκαταστάσεων διαχωρισμού και λειοτρίβησης, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην υγεία των εργαζομένων όσο και του περιβάλλοντος.
 • Σύμφωνα με τον όρο 24, πρέπει το σιλό αποθήκευσης του αλεσμένου πετ-κοκ να διαθέτει κυκλώνα και σακόφιλτρο. Σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π., δεν υπάρχει καν σιλό αποθήκευσης.
 • Σύμφωνα με τον όρο 25, πρέπει να εγκατασταθεί συσκευή κατακράτησης των εκπομπών σωματιδίων (κυκλώνας) στις καπνοδόχους των κλιβάνων όπτησης για τον περιορισμό των εκπομπών σωματιδίων.

Κατά την αυτοψία της Ε.Υ.Ε.Π. διαπιστώνεται ότι τέτοιες συσκευές δεν υφίστανται!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω:

 

 • Η ίδια η Ε.Υ.Ε.Π. αμφισβητεί εμπράκτως την ορθή πραγματοποίηση των μετρήσεων εκ μέρους της ίδιας της εταιρίας.
 • Η εταιρία αδυνατεί να τηρήσει τους τεθέντες περιβαλλοντικούς όρους στο σύνολό τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, που υποτίθεται πως ελέγχεται πιο συστηματικά.

Ας αναλογιστούμε αντίστοιχη εικόνα, αν το εν λόγω υλικό (πετ-κοκ) χρησιμοποιηθεί ευρύτερα ως καύσιμο με το σημερινό καθεστώς ελέγχων, που επ’ ουδενί εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τις βιομηχανίες.
– Το διεξαγόμενο πιλοτικό πρόγραμμα έχει δομηθεί στα μέτρα των συμφερόντων της εταιρίας και όχι με βάση την ποιότητα του περιβάλλοντος και την υγεία των εργαζομένων. Χρέος της Πολιτείας είναι να το ανακαλέσει και να τηρηθεί το συντομότερο ο όρος δ.9.1 της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 57492/23-7-01, που αφορούν στη σύνδεση της βιομηχανίας με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Άλλωστε, όπως επισημαίνει και η έκθεση της Ε.Υ.Ε.Π., στο DRAFTBREFDocumentτων Ευρωπαϊκών Κεραμοποιιών:

 

 • Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του πετ-κοκ ως βασικό καύσιμο, παρά μόνο ως πρόσθετο στις πρώτες ύλες για σκοπούς συγκεκριμένης παραγωγής (διακοσμητικά κεραμικά προϊόντα).
 • Τονίζεται ιδιαίτερα η ενεργειακή αποδοτικότητα της χρήσης του φυσικού αερίου.
 • Τονίζεται ιδιαίτερα το σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος από τη χρήση του φυσικού αερίου, σε σχέση με το μαζούτ και τα στερεά καύσιμα».
Advertisements

2 Σχόλια

 1. […] Thursday, April 26th, 2007 in Περιβάλλον Ενδιαφέροντα στοιχεία για την καύση του Πετ-κοκ από συγκεκριμένη βιομηχανία στη Λάρισα. Εδώ […]

 2. […] στη Λάρισα περιβάλλον και ποιότητα ζωής « Το ΥΠΕΧΩΔΕ μας δουλεύει Ανακύκλωση και καύση στερεών αποβλήτων April 27th, 2007 […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: