Κονδύλια 2 δισ. ευρώ για το περιβάλλον και τις υποδομές

Συνεδρίασε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φώτη Γκούπα. Τα μέλη του συμβουλίου γνωμοδότησαν θετικά για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Θεσσαλίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας της περιόδου 2007 – 2013 και για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Ηπείρου – Στερεάς Ελλάδας περιόδου 2007 – 2013.
– τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
– τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013»
– τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007 – 2013»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στη χθεσινή συνεδρίαση τονίστηκε η αναγκαιότητα συγκρότησης ισχυρών και αποτελεσματικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών με τη μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ ή Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.
Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση αναλυτικού επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε Φορέα, μετά τη συγκρότησή τους, ενώ μετά τη συγκρότηση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και με χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του 2007.
Εκείνο που ξεκαθαρίστηκε είναι ότι η ολοκλήρωση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού, απαιτεί την ολοκλήρωση του συνόλου των ΧΥΤΑ και ΣΜΑ μέσα στο 2008.
Η έγκαιρη ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων αποτελεί ευθύνη των εξυπηρετούμενων δήμων. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να ολοκληρώσουν τα έργα, θα επωμιστούν την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της μεταφοράς των απορριμμάτων τους στον κοντινότερο ΧΥΤΑ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Το Περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε τις παρακάτω μελέτες του άξονα «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής»:
– Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης πηγών και εστιών ρύπανσης του Πηνειού και Επιχειρησιακό Σχέδιο διαμόρφωσης συστήματος παρακολούθησης, ελέγχων των εκροών στον Πηνειό και τους παραποτάμους του και αποδέκτες και λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων.
– Μελέτη εντοπισμού και αξιολόγησης περιοχών με πρόβλημα ρύπανσης πόσιμου νερού, υφαλμύρωσης και Επιχειρησιακό Σχέδιο επιλέξιμων παρεμβάσεων σε βασικές υποδομές με καθορισμό αρμοδίων φορέων – μη συμπεριλαμβανομένων των δικτύων.
– Μελέτη σκοπιμότητας φράγματος Ενιπέα – Σκοπιάς και Αγναντιάς.
– Επιχειρησιακό Σχέδιο καμπάνιας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ορθολογικών χρήσεων υδατικών πόρων.
– Επιχειρησιακά Σχέδια φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
– Ολοκληρωμένο Σχέδιο αξιοποίησης γεωργοκτηνοτροφικών και αστικών αποβλήτων για κομποστοποίηση και άλλες χρήσεις.
– Επιχειρησιακό Σχέδιο καμπάνιας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
– Αξιολόγηση πορείας δράσεων στις περιοχές Νατούρα Γ’ ΚΠΣ και αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ και Δ’ ΠΕΠΘ 2007 – 13.
– Μελέτη διερεύνησης σύστασης και λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Ενημέρωσης στους νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
– Αξιολόγηση προγραμμάτων και οδηγών αποκατάστασης προσόψεων παραδοσιακών κτιρίων και οικιστικών συνόλων και επικαιροποίησή τους για την ενεργοποίησή τους στο Δ’ ΠΕΠΘ 2007 – 13.
– Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα πρόληψης φυσικών καταστροφών Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξειδίκευσης της ρήτρας ευελιξίας (10%) του ΕΚΤ για δράσεις και υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών και απασχόλησης για το Δ’ ΠΕΠΘ 2007 – 13. Επίσης ενέκρινε τις μελέτες του άξονα 3 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα».
– Επιχειρησιακό Σχέδιο διαμόρφωσης «Clusters».
– Επικαιροποίηση Marketing Plan Τουριστικής Προβολής 2007 – 13 Περιφέρειας Θεσσαλίας και Επιχειρησιακό Σχέδιο Συγκρότησης και λειτουργίας Φορέα Τουριστικής Προβολής και σχήματος συνεργαζόμενων φορέων για προβολή και προώθηση στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά πιστοποιημένων Θεσσαλικών ποιοτικών τοπικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Δ’ ΠΕΠΘ.
– Επιχειρησιακό Σχέδιο διεπιστημονικής αξιολόγησης και διαβούλευσης (2008 – 2009) για διαμόρφωση περιφερειακών και διαπεριφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων συνεργαζόμενων φορέων καινοτόμων τοπικών προϊόντων και πολιτιστικών – οικοτουριστικών διαδρομών 2010 – 13.
Τέλος ενέκρινε τις μελέτες του άξονα 4 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής».
– Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Θεσσαλίας για αποδοτική αξιοποίηση πόρων από ΠΕΠΘ και Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, Πολιτεία, Ε.Π. βελτίωσης της Διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007 – 13.
– Εντοπισμός τομέων ανάπτυξης και Περιφερειακού χαρακτήρα έργων δημοσίου ενδιαφέροντος μέσω ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 2007 – 13.
– Επιχειρησιακό Σχέδιο αξιοποίησης καλών πρακτικών Γ’ ΚΠΣ στο ΠΕΠΘ και στο ΕΣΠΑ Δ ΠΠ 2007 – 13.
Επιπλέον για τις μελέτες και τα έργα Πολιτισμού των Περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού εξουσιοδότησε το Γενικό Γραμματέα να δεχθεί προτάσεις, μετά από συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και να ιεραρχεί τις προτεραιότητες έργων πολιτισμού για τη διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας περιόδου 2007 – 2013 και των τομεακών προγραμμάτων.

ΕΡΓΑ «ΓΕΦΥΡΕΣ»
Για τα μεγάλα έργα γέφυρες προγραμματικής περιόδου 2000 – 2006 προς προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 που είναι:
– Τμήματα Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων 9.000.000,00
– Κατασκευή τμημάτων της επ.ο. Λάρισας – Καρδίτσας 5.000.000,00
– Αρτηρία παράκαμψης Βόλου τμήμα: Γορίτσα μέχρι Αγριά ΥΠΕΧΩΔΕ 5.000.000,00
– Παράκαμψη Λάρισας τμήμα από Ε.Ο. Λαρίσης – Κοζάνης έως Γ’ γέφυρα Πηνειού (γέφυρα Ν. Σμύρνης) 2.800.000,00
– Παράκαμψη Λάρισας τμήμα από Β’ γέφυρα Πηνειού έως Ε.Ο. Λαρίσης – Κοζάνης 4.500.000,00. Απένταξη του έργου από το Γ’ ΠΕΠΘ λόγω καθυστερήσεων και ένταξή του στη Δ’ ΠΠ – Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι – Σοφάδες στο τμήμα από ΧΘ 9+274,59 ως ΧΘ 17+811,35 3.000.000,00
– Παράκαμψη Φαρκαδώνας της Ε.Ο. Λαρίσης – Τρικάλων 7.000.000,00 το περιφερειακό συμβούλιο κάλεσε όλους τους φορείς υλοποίησης να επιταχύνουν και να ολοκληρώσουν τα έργα εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, δεδομένου ότι μετά την 31/12/2008, κάθε υπολειπόμενο ποσό μη υλοποιηθέντος έργου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων υλοποίησης.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Το Περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της χρηματοδότησης των παρακάτω μελετών και έργων για την ωρίμανση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας περιόδου 2007 – 2013.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
– Ε.Ο. Λάρισα – Τρίκαλα: Μελέτη παράλληλων οδών και κόμβων στο τμήμα Γεωργική Σχολή – Τερψιθέα 250.000,00 2,5 χλμ.
– Ε.Ο. Λάρισα – Τρίκαλα: Μελέτη ανισόπεδου κόμβου στη Χ.Θ. 55+970 200.000,00
– Επ.Ο. Λάρισα – Καρδίτσα: Τμήμα Δέλτα – Καρδίτσα: Μελέτη διαπλάτυνσης οδού, παράλληλων εκατέρωθεν και κόμβων 800.000,00
– Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου: Μελέτη ανισόπεδου κόμβου Σέσκλου 350.000,00
– Ε.Ο. Λάρισα – Κοζάνη: Τμήμα Γιάννουλη – Τύρναβος 1.000.000,00
– Ε.Ο. Μουργκανι – Γρεβενά: τμήμα από κόμβο προς Δεσκάτη έως όρια νομού 900.000,00
– Τρενάκι Πηλίου 150.000,00
– Νότια παράκαμψη Λάρισας, από ΙΚ Φαρσάλων έως Ε.Ο. Τρικάλων 2.000.000,00
– Παράκαμψη Βόλου, τμήμα από Α.Κ. Λ έως Μπουρμπουλήθρα 1.500.000,00 – Αναγνωριστική μελέτη τμήματος παράκαμψης Καρδίτσας από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη 250.000,00
– Ευρεία παράκαμψη Λάρισας από Τερψιθέα έως Νίκαια 900.000,00 -Μελέτη συνδετήριου τμήματος της παράκαμψης Μεγαλοχωρίου και της Βόρειας Παράκαμψης Τρικάλων 600.000,00
– Μελέτη ποταμού Ασπρου για εμπλουτισμό λίμνης Πλαστήρα 250.000,00
Σύνολο 9.150.000,00
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
– Οριστική Μελέτη Φράγματος Νεοχωρίτη Τρικάλων 1.000.000,00
– Σύνοδες μελέτες επανασύστασης λίμνης Καλλιπεύκης
– Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας: Βελτίωση και σύνδεση διά δασικής οδοποιίας από Πουρί έως διασταύρωση προς Καμάρι Κεραμίδι 1.000.000,00
– Οδικό τμήμα από ΠΑΘΕ μέχρι Τύρναβο μέσω Γυρτώνης – Μαυρόλιθου – Βρυότοπου και Αμπελώνα 1.000.000,00
– Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε02 Πηλίου – Μαυροβουνίου – Οσσας – Ολύμπου 500.000,00
Σύνολο 3.835.000,00
Γενικό σύνολο μελετών 12.985.000,00
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
– Ε.Ο. Λάρισα – Τρίκαλα: Τμήμα Τερψιθέα έως κομμένη γη 7.500.000,00
– Ε.Ο. Λάρισα – Καρδίτσα: Τμήμα Μαυροβούνι – Ελευθερές 17.850.000,00
– Παράκαμψη Καρδίτσας: Τμήμα από διαστ. Φαναρίου έως διαστ. Ταυρωπού 3.000.000,00
– Εσωτερικός δακτύλιος Λάρισας: Τμήμα από Β’ γέφυρα Πηνειού έως Ε.Ο. Κοζάνης 6.000.000,00
– Εσωτερικός δακτύλιος Λάρισας: Τμήμα από κόμβο Ν. Σμύρνης έως συμβολή με Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης 15.000.000,00
– Ε.Ο. Σοφάδες – Ν. Μοναστήρι (παράκαμψη σοφάδων) 14.000.000,00
Σύνολο 63.350.000,00
Επίσης ενέκρινε τη χρηματοδότηση των παρακάτω μελετών για ωρίμανση έργων στους τομείς υποδομές προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος σύμφωνα με την αξιολόγηση του Μέτρου 6.4 από την ΕΥΔΕΠΘ:
– Μελέτη οδού Αγιοπηγής προς Κέδρο 15.000.000,00 (595.040,89)
– Μελέτη Ε.Ο. Λάρισα – Τρίκαλα, τμήμα κομμένη γη Ραχούλα 3.332.000,00 (280.000,00)
– Συμπληρωματικές μελέτες Ε.Ο. Λάρισα – Καρδίτσα 12.786.550,00 (1.135.000,00)
– Τμήμα παράκαμψης Λάρισας από Β’ γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) μέχρι Γεωργική σχολή 6.373.640,00 (375.000,00)
– Ε.Ο. Τρικάλων Αρτας: α) Τμήμα οδού από Δακτύλιο Τρικάλων έως και τη γέφυρα Πηνειού β) Παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου 8.330.000,00 (610.000,00)
– Ολοκλήρωση μελετών παράκαμψης Καρδίτσας 7.973.000,00 εντάσσεται (645.000,00)
– Μελέτη οδού διασταύρωση Αφήσσου, παράκαμψη Αφήσσου έως οδό προς Λεφόκαστρο 14.581.914,00 (741.370,00)
– Μελέτη βελτίωσης της ΕΟ αριθμ. 15 Μουργκάνι προς Γρεβενά: τμήμα από κόμβο Οξύνειας έως κόμβο προς Δεσκάτη 8.000.000,00 (680.000,00)
– Ολοκλήρωση μελετών παραλιακού άξονα Θεσσαλίας: τμήμα από διασταύρωση προς Καμάρι – Κεραμίδι έως διασταύρωση προς Σκλήθρο 30.000.000,00 (2.050.000,00)
Σύνολο Π/Υ: 106.377.104,00 (7.111.410,89)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 6.4 ΕΡΓΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
– Διευθέτηση λεκάνης απορροής του ρέματος Οξυάς στο Δημόσιο Δάσος Θερινού – Δ. Δασών 850.000,00 (44.843,00)
– Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακαβιώτη λεκάνης απορροής χειμάρρου Ξηριά 12.500.000,00 (314.753,00)
– Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου κραυσίδωνα 2.500.000,00 95.669,00
– Επανασύσταση λίμνης Καλλιπεύκης 3.500.000,00 (465.583,00)
– Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Λάρισας και δίκτυο μεταφοράς αυτών προς επαναχρησιμοποίηση 2.500.000,00 (215.800,00)
Σύνολο 21.850.000,00 (1.136.648,00)
Τέλος το περιφερειακό συμβούλιο κάλεσε όλους τους δυνητικούς φορείς υλοποίησης έργων και δράσεων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 13 να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες πιστοποίησης των λειτουργιών τους με χρονοδιάγραμμα ισχύος αυτών έως τέλη του 2008, σύμφωνα με το κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης ο κ. Γκούπας σε δηλώσεις του τόνισε ότι με τις αποφάσεις του το συμβούλιο έβαλε τις βάσεις για να προχωρήσει η Θεσσαλία σε ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή ωριμάζουν έργα ανάπτυξης για την περιφέρεια, τα οποία την κατάλληλη στιγμή θα είναι έτοιμα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στην αρχή της χθεσινής συνεδρίασης ο κ. Γκούπας προχώρησε σε έναν απολογισμό της πορείας του 3ου ΠΕΠ Θεσσαλίας αλλά και της προετοιμασίας που γίνεται για την αξιοποίηση των πόρων του 4ου ΚΠΣ.
Οπως ανέφερε το Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, έχει επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αφού οι δείκτες σε δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία. Πιο συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση των προσκλήσεων ανήλθε τον Απρίλιο του 2007 σε 159,23%, οι αποφάσεις ένταξης σε 133,72%, οι συμβάσεις σε 107,91% και οι πληρωμές σε 64,63%.
Με την επίτευξη του στόχου ν+2 και για το 2006, διασφαλίζεται ουσιαστικά το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, οι οποίοι δεσμεύθηκαν για τη Θεσσαλία στην πιο κρίσιμη περίοδο υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ.
Ετσι, όχι μόνο δε χάθηκε ούτε ένα ευρώ για τη Θεσσαλία, αλλά ο στόχος της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων υπερκαλύφθηκε κατά 31 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Γκούπας τόνισε ότι εντάχθηκαν 1204 έργα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν την ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, την ποιότητα ζωής, την ανάδειξη της περιφέρειας σε κόμβο δικτύων καθώς και την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.
Αναφερόμενος στον αγροτικό τομέα σημείωσε ότι έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερα από 1.700 σχέδια βελτίωσης φυτικής και ζωικής παραγωγής και έχουν εκσυγχρονιστεί σχεδόν 100 κτηνοτροφικές μονάδες. Επιπλέον έχουν ενισχυθεί 266 επενδυτικά σχέδια στην ύπαιθρο, και περίπου 80 σχέδια εμπορίας προϊόντων ποιότητας. Τέλος έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότεροι από 1900 νέοι αγρότες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ξεπερνά τα 260 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, αλλά και στις δράσεις που αναπτύχθηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, ενώ τόνισε τη σημασία του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» , υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 1260 έργα με προϋπολογισμό 240 εκατομμύρια ευρώ. Ηδη 488 έργα προϋπολογισμού 123,6 εκατ. ευρώ έχουν πάρει άδεια δημοπράτησης, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε 48,1 εκατ. ευρώ με ποσοστό απορρόφησης 38,73% επί των οριστικά ενταγμένων έργων.
Τέλος για το 4ο ΚΠΣ ο κ. Γκούπας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία οργάνωσε, σύμφωνα με την αξιολόγηση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την ευρύτερη διεπιστημονική και κοινωνική διαβούλευση, αναπτύσσοντας συνεργασίες με περισσότερους από 200 τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για να μπορέσει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ που θα εισρεύσουν στην Θεσσαλία μέχρι το 2013.
»Είναι σαφές ότι για την νέα προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 έχουμε υψηλούς επιχειρησιακούς στόχους. Είμαστε όμως έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται. Υλοποιούμε μέχρι στιγμής με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και υποδομών στους τομείς του παραγωγικού περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων.
Η Θεσσαλία βρίσκεται σε μια δυναμική διαδικασία ανάδειξης των ποιοτικών ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων που στηρίζονται στα πολλά συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Κάνουμε βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση, με εξωστρέφεια προς το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον» υποστήριξε ο κ. Γκούπας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Την αναγκαιότητα συνεργασίας και συνεννόησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 4ης προγραμματικής περιόδου ώστε να αναπτυχθεί περιφερειακή συνείδηση και να εκφραστεί η Θεσσαλία σαν μια ολότητα μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, τόνισαν οι νομάρχες Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων κ.κ. Απ. Παπατόλιας, Φ. Αλεξάκος και Ηλ. Βλαχογιάννης, ενώ δικαιολογημένα απουσίαζε από τη συνεδρίαση ο νομάρχης Λάρισας κ. Λ. Κατσαρός ο οποίος την ίδια ώρα συναντιόνταν με τον πρωθυπουργό σαν μέλος του προεδρείου της ΕΝΑΕ.

κύρηκας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: