Πρόγραμμα «Πηνειός ξεχωριστό οικοσύστημα»

ΠΗΝΕΙΟΣ: ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με τίτλο «Πηνειός-Οικοσύστημα Καινοτομίας», σχεδιάζουν να υλοποιήσουν φορείς και ΟΤΑ των νομών Τρικάλων, Λάρισας και Καρδίτσας, ως πρότυπο καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης. Μάλιστα πρόσφατα πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ Τρικάλων), όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης το πρώτο και μοναδικό μέχρι τώρα πανελλαδικά, ενώ συζητήθηκαν οι επί μέρους δράσεις του και διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική προστασία του Πηνειού, η διαχείριση των υδάτων και η βιώσιμη ανάπτυξη της παραποτάμιας περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίηση της δομής της συνεργασίας προτείνεται ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής προστασίας του Πηνειού το οποίο θα έχει οριζόντιες δράσεις και δράσεις τοπικές που θα αναφέρονται σε παρεμβάσεις του κάθε ΟΤΑ στην περιοχή του ή κάθε άλλου τοπικού φορέα.

Στην πρόταση επισημαίνεται, πως ο Πηνειός ποταμός τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί από χώρο ζωής με πλούσια πανίδα και χλωρίδα, πηγή άρδευσης του Θεσσαλικού κάμπου και ύδρευσης οικισμών, σε ένα μεταφορέα αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων, επιβαρύνοντας τόσο το περιβάλλον της παραποτάμιας ζώνης όσο και την υγεία των κατοίκων.

Το πρόβλημα της ρύπανσης του Πηνειού ξεπερνά τα Περιφερειακά και Εθνικά όρια και οδηγεί στην προσφυγή της Ευρωπαίκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά της Ελλάδος για παραβίαση της οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών, ενώ η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή με βάση το άρθρο 226 της συνθήκης Ε.Κ για την μη συμμόρφωση με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ που αναφέρεται στην νίτρο-ρύπανση.

Οι όποιες προσπάθειες έγιναν έως σήμερα στην κατεύθυνση της προστασίας του οικοσυστήματος και του καθαρισμού των νερών του Πηνειού ποταμού έμειναν, είτε στο επίπεδο των διακηρύξεων και των κινητοποιήσεων, είτε περιορίστηκαν σε σημειακές παρεμβάσεις ανάλογα με το ενδιαφέρον και την αρμοδιότητα του κάθε κοινωνικού φορέα σε τμήματα του Πηνειού ποταμού.

Το γεγονός και μόνο ότι η κοίτη του Πηνειού (και δεν αναφερόμαστε στο παραποτάμιο σύστημα που καλύπτει πολύ μεγαλύτερη περιοχή) διασχίζει την εδαφική επιφάνεια αρκετών Ο.Τ.Α. στους τρεις νομούς της Θεσσαλίας (Τρικάλων, Καρδίτσας, Λαρίσης) προσδιορίζει και τις διοικητικές δυσκολίες αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύπανσης.

Η ΤΕΔΚ νομού Τρικάλων εκτιμά πως η συνεργασία όλων των φορέων αποτελεί αναγκαίο όρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένου αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού προγράμματος, στο πλαίσιο της συνεργασίας των φορέων, αποτελεί την αναγκαία ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης του Πηνειού ποταμού, καταλήγουν στο ίδιο κείμενο οι ΟΤΑ του νομού Τρικάλων.

Η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Πηνειό» επεξεργάστηκε και κατέθεσε σε όλους τους φορείς το πρωτόκολλο συνεργασίας που συνοπτικά εστιάζεται στα παρακάτω σημεία:

1) Η συνεργασία αναφέρεται:
α) στους παραποτάμιους Ο.Τ.Α. των Νομών Τρικάλων, Καρδίτσα και Λαρίσης

β) στις Ν.Α. Καρδίτσας, Λάρισας & Τρικάλων

γ) στις Μη Κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τον Πηνειό ποταμό

δ) σε κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό φορέα και ε) σε κάθε πολίτη.

2) Για τους φορείς προτείνεται η συγκρότηση διατοπικής – διανομαρχιακής συνεργασίας των Ο.Τ.Α., των κοινωνικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων που αναφέρονται στην παραποτάμια ζώνη του Πηνειού. Στην αρχή η συνεργασία θα έχει την μορφή άτυπου δικτύου και στη συνέχεια θα αποκτήσει νομική μορφή.

3) Για τους πολίτες προτείνεται η συγκρότηση άτυπου στην αρχή και τυπικού στη συνέχεια – με την έννοια του νομικού προσώπου – Δικτύου εθελοντών και υποστηρικτών. Με την τυπική συγκρότηση του Δικτύου αυτή συμμετέχει ως φορέας πλέον στην διατοπική – διανομαρχιακή συνεργασία.

4) Το αντικείμενο της συνεργασίας εντοπίζεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ρύπανσης της διαχείρισης των υδάτων του Πηνειού και τη βιώσιμη ανάπτυξη της παραποτάμιας περιοχής. Η υλοποίηση της συνεργασίας θα γίνει με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και πολιτικών, κοινών δράσεων όλων των φορέων της συνεργασίας αλλά και μεμονωμένων δράσεων του κάθε φορέα στο πλαίσιο κοινώς αποδεκτών προδιαγραφών.

5) Το πλαίσιο της συνεργασίας καθορίζεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

α) Ο κάθε φορέας συνεισφέρει ισόποσα για τις οριζόντιες δράσεις (δράσεις που αναφέρονται στο σύνολο του Ποτάμιου συστήματος του Πηνειού) και έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις δράσεις που συγκεκριμενοποιούνται στο πεδίο ευθύνης και αρμοδιότητας.

β) Όλοι οι φορείς δεσμεύονται να συμβάλλουν στον σχεδιασμό ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος για περιβαλλοντικής προστασίας, τη διαχείριση των υδάτων του Πηνειού και της βιώσιμης ανάπτυξης της Παραποτάμιας περιοχής.

Να σημειώσουμε πως η οριστικοποίηση του σχεδιασμού θα γίνει με βάση ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους. Όλοι οι φορείς δεσμεύονται να εξαντλήσουν τις προσπάθειες τους για μια συμφωνία στον τελικό σχεδιασμό και για την έγκριση του από τα θεσμικά τους όργανα.

Ποιος όμως είναι ο Πηνειός ποταμός; Σύμφωνα με την πρόταση ως «Πηνειός ποταμός» ορίζεται το Ποτάμι της Θεσσαλίας, (αργυροδίνης, δίνης κατά τον Όμηρο) που έλαβε τη σημερινή μορφή, μετά την απομάκρυνση των υδάτων της άλλοτε μεγάλης θεσσαλικής λίμνης, από ρήγμα που δημιουργήθηκε στην κοιλάδα των Τεμπών.

Για τις ανάγκες του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας, ως Πηνειός ποταμός νοείται ο ποταμός που πηγάζει από τις δύο βασικές πηγές (Λάκμος, Αντιχάσια) και εκβάλλει στο Δέλτα του Πηνειού. Το δίκτυο των παραποτάμων συγκροτεί μαζί με τον Πηνειό ποταμό το Ποτάμιο σύστημα της Θεσσαλίας.

Ο Πηνειός ποταμός σχηματίζεται από τη συμβολή του Μαλακασιώτικου ρέματος που πηγάζει από το βουνό Λάκμος και του ρέματος Μουργκάνι, που πηγάζει από τα Αντιχάσια και είναι ο 3ος σε μήκος ποταμός της xώρας.

walking_greece.gr

Advertisements

2 Σχόλια

  1. Μαλιστα…Ωραια πρωτοβουλια…Για να δουμε….

  2. κι εγώ οταν το βρήκα αυτό είπα.α να δούμε γιατί από σχέδια και σκέψεις καλά πάμε,στην υλοποίηση κάτι κολλάει…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: