Νομοθεσία

Υπουργικές αποφάσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2003 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Αρμοδιότητα για τη συλλογή, την αρχική διαλογή και την μεταφορά αποβλήτων.
Απόφαση 50910/2003 σε PDF

Οδηγίες ΕΕ

Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης

Εδώ

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

Εδώ

Ν. 1650/1986 – Για την προστασία του περιβάλλοντος

σε pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί : (άρθ. 2)
 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 3)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 4)
 • Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 5)
 • Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Ανταποδοτικά τέλη : (άρθ. 6)
 • Ποιότητα ατμόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης : (άρθ. 7)
 • Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας : (άρθ. 8 )
 • Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης : (άρθ. 9)
 • Προστασία νερών : (άρθ. 10)
 • Μέτρα για την προστασία του εδάφους : (άρθ. 11)
 • Στερεά απόβλητα : (άρθ. 12)
 • Συσκευασία προϊόντων – επιβάρυνση προϊόντων : (άρθ. 13)
 • Απόβλητα από μέσα μεταφοράς : (άρθ. 13)
 • Θόρυβος : (άρθ. 14)
 • Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα : (άρθ. 15)
 • Παρακολούθηση φυσικών αποδεκτών. : (άρθ. 16)
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων : (άρθ. 16)
 • Προστασία από ραδιενέργεια : (άρθ. 17)
 • Προστασία της φύσης και του τοπίου : (αρθ. 18-22)
 • Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων : (άρθ. 23-24)
 • Υπηρεσίες περιβάλλοντος : (άρθ. 25-27)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 28)
 • Αστική ευθύνη : (άρθ. 29)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 30)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 3010/02, (91/Α/25.4.02) «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884/2007 – Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (αρθ. 2)
 • Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) : (άρθ. 3, 6)
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) : (άρθ. 4, 7, 9)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 435Β_07 (Μέγεθος: 409 Kb)

Αρέσει σε %d bloggers: